Zamówienie na pojazd osobowy z zmianami


Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" :

Aktualizacja 30.08 -  dołączono załączniki po zmianach

Zakup mikrobusu 9-cio osobowego, przystosowanego do
potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie


Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych


Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie


Ogłoszenie nr 576068-N-2017 z dnia 2017-08-23 r.


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" , krajowy numer identyfikacyjny
003554472, ul. Knurowska 13 , 44-144 Kuźnia Nieborowska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. (32)
235 16 30, (32) 235 16 30, e-mail dps.zameczek@vp.pl, dps.zameczek@vp.pl, faks (32) 235 16 30.
Adres strony internetowej (URL): www.dps-zameczek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):


I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)

http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

adres: dps.zameczek@vp.pl
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:


Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej


Adres:
Dom Pomocy Społecznej "Zameczek", ul. Knurowiska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup mikrobusu 9-cio osobowego,
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich
Numer referencyjny: DPS/ZP/1/17
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – mikrobus 9 – cio
miejscowy, specjalnie przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim realizowany jest ze środków PFRON w ramach projektu „Program wyrównywania róznic
między regionami III” – obszar D, pod nazwą „Bez przeszkód do celu” na rzecz Domu Pomocy
Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13. Określenie przedmiotu oraz
wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu do przewozu
osób niepełnosprawnych – mikrobus 9 – cio miejscowy, specjalnie przystosowany do przewozu jednej
osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Dostawa jednego fabrycznie nowego nieużywanego
samochodu typu mikrobus wyprodukowanego w 2017 r. 1. Wymagane warunki techniczne pojazdu:
Wymogi ekonomiczno – energetyczne: zużycie paliwa w cyklu łączonym (wartość uśredniona w l/100
km) nie więcej niż 9 l / 100 km, zużycie energii nie więcej niż 3,06 MJ/km, wartość emisji dwutlenku
węgla w cyklu łączonym (wartość uśredniona) nie więcej niż 250 g/km, norma emisji spalin –
minimum EURO 6. Wartość emisji zanieczyszczeń: - tlenku węgla (CO) nie więcej niż 0,5 g/km, -
tlenków azotu (Nox) nie więcej niż 0,18 g/km - łącznie węglowodorów i tlenków azotu (HC + Nox)
nie więcej niż 0,23g/km - cząstek stałych (PM) nie więcej niż 0,005 g/km Silnik: wysokoprężny turbo
diesel, pojemność skokowa silnika – minimum 1598 m3 , moc silnika – minimum 107 kW, minimum
145 KM, spełniający wymagania minimum EURO 6. Napęd: napęd kół przednich, skrzynia biegów
manualna, mechaniczna, zsynchronizowana, minimum 6 stopniowa, elektroniczny system stabilizacji
toru jazdy ESP lub równoważny. Układ hamulcowy: ABS lub system równoważny, dwuobwodowy,
hydrauliczny ze wspomaganiem i korektorem hamowania, hamulce tarczowe przednie i tylne. Układ
kierowniczy: kolumna kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach, wspomaganie układu
kierowniczego. Podwozie: zawieszenie niezależne kół przednich i tylnych, samochód wyposażony w 2
komplety kół: letnie i zimowe – jedne z nich zamontowane (w zależności od pory roku), opony na
felgach stalowych wraz z kołpakami, minimum 16 cali, długość całkowita 4950 mm – 5400 mm,
wysokość 1850 mm – 2050 mm, szerokość wraz z lusterkami do 2400 mm, rozstaw osi minimum 3200
mm. Nadwozie: typ: BUS 9 – cio osobowy, ilość drzwi 5 (2 drzwi w przestrzeni kierowcy, 2 drzwi
przesuwanych – prawe i lewe boczne oraz tylne dwuskrzydłowe w przestrzeni pasażerskiej), ilość
miejsc – 1 + 8 (po 3 miejsca w każdym rzędzie, fotele i kanapy w przestrzeni pasażerskiej w gniazdach
szybkiego demontażu – składane i wyjmowane), oryginalne kombi, kolor: lakier niemetalizowany
szary lub inny uzgodniony z Zamawiającym, tapicerka materiałowa w kolorze ciemnoszarym lub
innym uzgodnionym z Zamawiającym w przestrzeni kierowcy i kabinie pasażerskiej, wewnętrzne
plastikowe panele boczne do połowy wysokości wnętrza, oświetlenie w kabinie kierowcy i kabinie
pasażerskiej, fotel kierowcy z regulacją wysokości, regulacją podparcia odcinka lędźwiowego i z
podłokietnikiem, podwójne siedzenie pasażerskie z przodu, wszystkie fotele wyposażone w 3
punktowe pasy bezwładnościowe, sygnalizacja optyczna bądź akustyczna: - czujnik kontroli zapięcia
pasów bezpieczeństwa, - automatyczny włącznik świateł i wycieraczek (czujnik zmierzchu i czujnik
deszczu), - nie zamkniętych drzwi, - czujnik parkowania tylnego, tempomat, centralny zamek z
pilotem, ogrzewanie przód i tył z regulacją, podwójny układ klimatyzacji (przód/tył) z regulacją,
światła przeciwmgielne przednie i tylne, przednie światła LED, trzecie światło stop, tylne drzwi
przeszklone, dwuskrzydłowe otwierane na boki, wycieraczka i ogrzewanie szyb tylnych, przesuwane
prawe i lewe drzwi boczne z otwieraną szybą, stałe okna boczne w tylnej części przestrzeni
ładunkowej, elektrycznie sterowane szyby w przedziale kierowcy, poduszki powietrzne dla kierowcy i
pasażera w pierwszym rzędzie siedzeń, radio z odtwarzaczem CD z instalacją i głośnikami, ekran
dotykowy, Bluetooth, USB, nawigacja (mapy co najmniej Polski) – język komunikatów polski,
podłoga pokryta wykładziną antypoślizgową – wykładzina gumowa lub wytrzymała podłoga ze sklejki
wodoodpornej pokryta warstwą antypoślizgową, łatwa w utrzymaniu w czystości, oświetlenie w
podsufitce + minimum jedno gniazdo 12 V, autoalarm honorowany przez firmy ubezpieczeniowe,
immobiliser, lusterka boczne elektrycznie podgrzewane i sterowane, całkowite przeszklenie pojazdu,
przednia szyba termoizolacyjna, okna w przestrzeni pasażerskiej przyciemniane, filtr przeciwpyłowy,
komputer pokładowy, uchwyt wejściowy w części pasażerskiej i w kabinie kierowcy po prawej stronie,
uchwyty ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pojazdu w części pasażerskiej. 2. Wyposażenie
dodatkowe: apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica
zamontowana w miejscu łatwo dostępnym, fartuchy przeciwbłotne, pełnowymiarowe stalowe koło
zapasowe, podstawowy komplet narzędzi (podnośnik, klucz do kół), dywaniki gumowe, linka
holownicza. 3. Wymagania dotyczące adaptacji samochodu do przewozu 1 osoby niepełnosprawnej na
wózku: rozwiązanie musi zapewnić możliwość przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą) na fotelach lub 8
osób (łącznie z kierowcą) na fotelach i 1 osoby na wózku inwalidzkim, Trzy niezależne fotele z
regulacją pochylenia oparć w III rzędzie, wszystkie fotele w przestrzeni pasażerskiej szybko
demontowane; w tylnej części samochodu (w miejscu mocowania wózka) wytrzymała i łatwa w
utrzymaniu czystości podłoga pokryta warstwą antypoślizgową, atestowane mocowania dla wózka
inwalidzkiego (listwy / uchwyty w podłodze, pasy mocujące wózek, pasy bezpieczeństwa dla osoby
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim), najazdy umożliwiające wprowadzenie wózka do pojazdu;
oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu drogowym: emblematy informujące o przewozie osób
niepełnosprawnych, dodatkowe kierunkowskazy w tylnej części dachu pojazdu; homologacja lub
dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu (KRS, badanie techniczne, oświadczenie wykonawcy),
stopień wysuwany manualnie przy drzwiach przesuwnych prawych; 4. Gwarancja: - minimum 24
miesiące na mechanikę bez limitu kilometrów, - minimum 24 miesiące na powłokę lakierniczą, -
minimum 12 lat na perforację blach nadwozia. Okres gwarancji liczony od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiającego. Najpóźniej w dniu przekazania pojazdu Zamawiającemu Wykonawca dostarczy
niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego w Polsce i umożliwiające jego
rejestrację i eksploatację. Wykonawca jest zobowiązany wraz z dostawą samochodu przekazać
Zamawiającemu: kartę pojazdu, świadectwo homologacji jako samochód osobowy, książkę
gwarancyjną, książkę przeglądów serwisowych, instrukcję obsługi w języku polskim, polisę
ubezpieczeniową, dwa komplety kluczyków oraz inne wymagane prawem dokumenty pojazdu, tj.:
wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych,
sporządzony w języku polskim, dokument potwierdzający spełnienie normy emisji spalin, inne
dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu. Ubezpieczenie: pakiet ubezpieczeń na 1 rok
eksploatacji: OC, AC, NNW. Serwis: - najbliższy autoryzowany serwis powinien znajdować się w
odległości maksymalnie 100 km od siedziby Zamawiającego, - Zamawiający zastrzega, że na czas
serwisu lub napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż pięć dni Wykonawca lub autoryzowany
serwis przez niego wskazany musi zapewnić pojazd zastępczy o parametrach nie gorszych od
naprawianego, - poprzez serwis należy rozumieć okresowe przeglądy wynikające z dokumentów
pojazdu oraz naprawy gwarancyjne. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i
urządzeń o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych od wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowany
przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową
formą wykazania, że urządzenia są równoważne lub charakteryzują się lepszymi parametrami jest
przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.


II.5) Główny kod CPV: 34115200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34114400-3
34110000-1
66510000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-15


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:


III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
• wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści
ZAŁĄCZNIKA NR 5. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia,

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria


Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na mechanikę bez limitu kilometrów 10,00
Okres gwarancji na powłokę lakierniczą 10,00
Samochód zastępczy 10,00
Termin dostawy 10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:


IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-09-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości
lub części zamówienia: Nie


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie


IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 

Plik pdf Zestawienie zbiorcze
06‑09‑2017 16:38:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

30‑08‑2017 12:36:28
Załączniki z aktualizacji
Dokumenty:
Plik doc Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych_po_modyfikacji.doc
30‑08‑2017 12:37:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
30‑08‑2017 12:37:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_1_oferta_po_modyfikacji.doc
30‑08‑2017 12:37:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc odpowiedzi_pytania_modyfikacja_413973.doc
31‑08‑2017 10:36:25
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Pliki do pobrania

23‑08‑2017 13:37:36
Dokumenty:
Plik doc Dostawa samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
42KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
234KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc siwz _dostawa_samochodu.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
148KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_1_oferta.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
60KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_2_oswiadczenie.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
34KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_3_wzor_umowy_dostawa_samochodu.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_4_oswiadczenie_grupa_kapitalowa.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
33KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc zalacznik_5_oswiadczenie_tajemnica_przedsiebiorstwa.doc
23‑08‑2017 13:38:10
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
28KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑08‑2017 13:30:53
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  23‑08‑2017 13:30:53
Data ostatniej aktualizacji:
06‑09‑2017 16:39:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie