Zasady przyjęcia do Domu


Dom przeznaczony jest dla 51 mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie.

 

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej.

2. Osoba, o której mowa powyżej składa wniosek, prośbę o skierowanie do domu pomocy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W prośbie opisuje swoją sytuację/podeszły wiek, długotrwała choroba, brak osób bliskich, które mogłyby się podjąć opieki, podpisuje pismo i przesyła do Gminnego lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej po rozpatrzeniu wniosku, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy uosobyubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany stan rzeczy. Pracownik socjalny kompletuje pozostałe dokumenty/zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające, iż osoba wymaga całodobowej opieki jak też badania lekarskie, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

4. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej.

5. Po uprawomocnieniu się decyzji Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje decyzję do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach, który wszczyna postępowanie o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej.

6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny, do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmieni się w zależności od wysokości świadczenia, tzn.iż osoby które otrzymują najniższe świadczenia i osoby o wysokich dochodach procentowo ponoszą tę samą odpłatność.

7. Koszt utrzymania w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej corocznie ulega zmianie.

8. Jeżeli odpłatność osoby umieszczonej w DPS tj.70% dochodu jest niższa niż koszt utrzymania,opłatę ponoszą:

a) małżonek,lub dzieci

b) gmina,która kieruje osobę do DPS

9. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS otrzymała decyzję odmawiającą skierowania jest możliwość zwrócenia się z odwołaniem do Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


 

Osoba upoważniona do udzielania informacji:

  • pracownik socjalny - Aleksandra Jojko , tel 32 235 16 30 wew. 21

Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  14‑04‑2013 19:52:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  14‑04‑2013 19:52:00
Data ostatniej aktualizacji:
13‑11‑2015 11:37:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie