Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13


Numer ogłoszenia: 9743 - 2014;

data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 15.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej , ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica, woj. śląskie, tel. 032 2351630.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-zameczek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiornika zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe - oleje opałowe/ dla gatunku L-1. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wymagany sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika: przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiornika nie pozwala na dostawę autocysterną o wymiarach 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość, szerokość, wysokość), natomiast dostawa autocysterną o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m (długość, szerokość, wysokość) jest możliwa. 4. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami) - jednorazowo po ok. 5 m3, na podstawie zapotrzebowania składanego przez Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), faksem lub telefonicznie. 5. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godzinach 7.00 - 15.00. 6. Wielkość zamówienia: łącznie do 21 m3. 7. Przewidywana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 65 % ilości oleju. W stosunku do niewykorzystanych - maksymalnie 35%- ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. 8. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w m3 wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego w cysternie z przeliczeniem na warunki w temperaturze referencyjnej 15 st. C. 9. Zamawiający przewiduje prawo opcji, tzn. zwiększenie zakresu umowy o 21 m3, które będą dostarczane w okresie do 31.12.2014 r. w przypadku otrzymania dodatkowych środków na realizację rozszerzonego zakresu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: - zmiana danych lub przekształcenie podmiotu - zmiana wartości umowy na skutek zmian hurtowych cen producenta oleju opałowego lekkiego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej /Zameczek/, ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska - pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.01.2014 godzina 08:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej /Zameczek/, ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska - pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wzór Umowy

16‑01‑2014 08:13:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie - Grupa Kap.

16‑01‑2014 08:12:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie - Warunki

16‑01‑2014 08:12:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta

16‑01‑2014 08:11:13

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

SIWZ-2014

15‑01‑2014 22:35:15

SIWZ-2014

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

24‑01‑2014 09:27:13

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  15‑01‑2014 22:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  15‑01‑2014 22:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑01‑2014 09:25:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie