Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13Żernica: Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13
Numer ogłoszenia: 350714 - 2011; data zamieszczenia: 25.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej , ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica, woj. śląskie, tel. 032 2351630.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: dom pomocy społecznej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiornika zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej /Zameczek/ w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13. 2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe - oleje opałowe/ dla gatunku L-1. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wymagany sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika: przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiornika nie pozwala na dostawę autocysterną o wymiarach 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość, szerokość, wysokość), natomiast dostawa autocysterną o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m (długość, szerokość, wysokość) jest możliwa. 4. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami) - jednorazowo po około 7 000 litrów, na podstawie zapotrzebowania składanego przez Zamawiającego w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze, faksem lub telefonicznie. 5. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godzinach 7.00 - 15.00. 6. Wielkość zamówienia: łącznie do 20 000 litrów. 7. Przewidywana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 80 % ilości oleju. W stosunku do niewykorzystanych - maksymalnie 20 % - ilości oleju Wykonwacy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. 8. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w litrach wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego w cysternie z przeliczeniem na warunki w temperaturze referencyjnej 15 stopni C.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję (pełny tekst dokumentu) na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania zamówienia.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie: spełnia/nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian


Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w następujących sytuacjach: - zmiana danych lub przekształcenie podmiotu - zmiana wartości umowy na skutek zmian hurtowych cen producenta oleju opałowego lekkiego


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl w zakładce Zamówienia Publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej /Zameczek/, ul. Knurowska 13, Kuźnia Nieborowska, 44-144 Żernica.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej /Zameczek/, ul. Knurowska 13, Kuźnia Nieborowska, 44-144 Żernica, pokój nr 1.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja

26‑10‑2011 07:57:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oświadczenie

26‑10‑2011 00:42:12
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Umowa

26‑10‑2011 00:41:36
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Oferta

26‑10‑2011 00:39:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  26‑10‑2011 00:31:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  26‑10‑2011 00:31:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2011 00:38:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie