Ogłoszenia


Komunikat z załącznikami

05‑10‑2018 12:14:35

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ POJAZDU OSOBOWEGO

z dnia 5 października 2018 r.

 

1.Nazwa i siedziba sprzedającego

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”  w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13,  44-144 Kuźnia Nieborowska.

 

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13, w pokoju nr 1, w dniu  22 października 2018 r. o godz. 12:00.

 

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd

Pojazd będący przedmiotem przetargu można obejrzeć w Kuźni Nieborowskiej  przy ul. Knurowskiej 13, w dniach od 8 października 2018 r. do 19 października 2018 r.  (z wyłączeniem soboty i niedzieli) w godzinach od 8:00 do 14:00.

 

 1. Opis przedmiotu przetargu

Dane pojazdu:

 • marka i typ – Volkswagen Transporter T5,
 • numer rejestracyjny – SGL 90UU,
 • numer identyfikacyjny – WV2ZZZ7HZ7X010579,
 • rodzaj pojazdu – osobowy,
 • rodzaj nadwozia / ilość miejsc – Kombi / 9,
 • silnik z zapłonem samoczynnym,
 • pojemność silnika / moc – 1896 ccm / 77 kW,
 • rodzaj skrzyni biegów – manualna,
 • rok produkcji – 2006,
 • data pierwszej rejestracji – 25.10.2006 r.,
 • kolor – niebieski,
 • wskazania drogomierza – 210 573 km (stan na dzień 04.10.2018 r.),

Dokumenty dotyczące pojazdu:

 • dowód rejestracyjny,
 • potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia pojazdu,
 • karta pojazdu.

Pojazd wymaga naprawy z usunięciem następujących usterek:

 • układ wydechowy skorodowany,
 • układ zawieszenia przedniego – części skorodowane,
 • drzwi tyłu dwuskrzydłowe obok ramienia wycieraczek silnie skorodowane,
 • progi z miejscowymi ogniskami korozji,
 • ściana boczna tylna lewa przy nadkolu wgięta,
 • drzwi przednie prawe w części dolnej zarysowane.

 

 1. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości  1 759,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych) przelewem na rachunek bankowy Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej nr 91 1560 1081 2121 0324 9301 0005 do dnia 22 października 2018 r. do godziny 10:00.

Wadium uznaje się za prawidłowo wniesione, jeżeli uznanie wskazanego wyżej rachunku kwotą wadium nastąpiło do godziny 10:00 w dniu 22 października 2018 r.

 

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru  lub odrzucenia oferty.

 

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

 

 1. Cena wywoławcza

Cena wywoławcza: 17 589 zł (słownie: siedemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).

Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

 

 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta;
 2. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty;
 3. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu  lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin;
 4. dowód wniesienia wadium.

 

Oferta musi być sporządzona zgodnie z wzorem formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia, który można odebrać w siedzibie sprzedającego w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13 lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl/

 

 1. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca

Zaklejoną kopertę zawierającą pisemną ofertę na zakup przedmiotu przetargu należy złożyć w terminie do dnia 22 października 2018 r. do godz. 11:00 w siedzibie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej ul. Knurowska 13, pok. nr 1.

Koperta z ofertą winna być zaadresowana na Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”  w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska i oznaczona odpowiednim napisem:

„Oferta na zakup pojazdu Volkswagen Transporter T5. Nie otwierać przed dniem 22.10.2018 r., godz. 12:00”.

 

Na kopercie winny znajdować się również dane adresowe oferenta. W przypadku wysłania oferty za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej liczy się data otrzymania oferty (data i godzina wpływu oferty do siedziby Sprzedającego).

Oferta jest wiążąca przez 14 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

 

 1. Odrzucenie oferty

Komisja przetargowa, powołana przez sprzedającego do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu (zwana dalej „komisją przetargową), odrzuca ofertę, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu  lub przez oferenta, który nie wniósł wadium;
 2. nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w punkcie 7,  lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży

Nabywca zobowiązuje się do zawarcia umowy sprzedaży do dnia 29 października  2018 r. do godziny 12:00 wg wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia, który można odebrać w siedzibie sprzedającego w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13, lub pobrać ze strony internetowej: http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl/

 

 1. Dodatkowe informacje

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

Organizator przetargu informuje o braku możliwości zwrotu nabytego składnika rzeczowego majątku będącego przedmiotem przetargu.

 

Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia.

 

W razie ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę nabycia, komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.  Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie, miejscu i zasadach przeprowadzenia aukcji.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w siedzibie Sprzedającego lub telefonicznie  pod nr tel. (32) 235 16 30 wew. 28 lub 22.

 

Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w zgłoszeniu ofertowym jest Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska (dalej: „DPS Zameczek”).
 • Nadzór nad prawidłowością i bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych sprawuje powołany w tym celu przez DPS Zameczek Inspektor Ochrony Danych;

kontakt: d.hac@jpm-adwokaci.pl

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 • przyjęcia Pani/Pana oferty oraz umożliwienia Pani/Panu udziału w przetargu;
 • w przypadku wyboru Pani/Pana oferty – zawarcia i realizacji umowy sprzedaży pojazdu.
  • Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązku prawnego ciążącego na DPS Zameczek w zakresie zasad gospodarowania mieniem publicznym.
  • Padanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w tym sensie,  że ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem złożonej przez Panią/Pana oferty.
  • Otwarcie ofert jest jawne, w związku z czym Pani/Pana dane osobowe w zakresie danych identyfikacyjnych oraz złożonej oferty mogą zostać udostępnione innym uczestnikom przetargu.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania przetargu,  a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami prawa.
  • Informujemy, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez DPS Zameczek, ma Pani/Pan uprawnienia do:
 • dostępu do tych danych osobowych,
 • sprostowania bądź uzupełnienia tych danych, jeśli nie są one prawidłowe bądź nie są one kompletne (art. 16 RODO),
 • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy czym  w odniesieniu do sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest umowa lub prawny obowiązek DPS Zameczek (por. pkt 4 powyżej), prawo to może być realizowane   z ograniczeniem do przypadków wskazanych odpowiednio w art. 17 ust. 1 RODO  (w stosunku do usunięcia) oraz 18 ust. 1 RODO (w stosunku do ograniczenia).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez DPS Zameczek w sposób nie będą poddawane profilowaniu.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                        Domu Pomocy społecznej „Zameczek”

                                                                                                 w Kuźni Nieborowskiej

                                                                                                      mgr Ewa Zamora

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie ogłoszenie - wezwanie do odbioru depozytu.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

05‑10‑2018 12:13:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Pliki do pobrania

05‑10‑2018 11:21:28
Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  21‑06‑2018 13:28:08
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  21‑06‑2018 13:28:08
Data ostatniej aktualizacji:
05‑10‑2018 12:26:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive