Ogłoszenie o naborze - księgowy/a


OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE z dnia 29 listopada 2017 r. Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ulicy Knurowskiej 13

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze KSIĘGOWY

w Dziale Ekonomiczno – Finansowym Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy. Liczba wolnych miejsc pracy:

1. Termin rozpoczęcia pracy: styczeń 2018 r.

I. Wymagania niezbędne – wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku: 1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.). 2. Wykształcenie: wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 1 rok stażu pracy w księgowości lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 3 lata stażu pracy w księgowości.

3. Znajomość obowiązujących aktów prawnych: - ustawy o rachunkowości, - ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, - ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, - ustawy Kodeks pracy.

4. Biegła znajomość obsługi komputera. II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku: 1. Umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel, programu do spraw płac i programu PŁATNIK. 2. Umiejętność pracy w zespole. 3. Rzetelność. 4. Odpowiedzialność.

5. Komunikatywność.

6. Dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz w oparciu o umowy cywilnoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wykonywanie przelewów wynagrodzeń pracowniczych i przelewów potrąconych z list płac składek oraz potrąceń komorniczych i innych.

3. Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników.

4. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków za żądanie pracowników.

5. Sporządzanie i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

6. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i wszelkich innych dokumentów dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

7. Sporządzanie deklaracji i wszelkich innych dokumentów PFRON.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) w zakresie płac.

9. Prowadzenie wszelkiej korespondencji z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i korespondencji związanej z zajęciami komorniczymi.

10.Przechowywanie list płac i wszelkiej pozostałej dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń.

11.Ewidencja faktur zakupu w programie finansowo – księgowym oraz uzgadnianie sald z kontrahentami na koniec każdego miesiąca obrotowego.

12.Wykonywanie przelewów tyt. rozliczeń z kontrahentami.

13.Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia (przedmiotów niskocennych). 14.Wykonywanie innych, nie ujętych w tym zakresie, czynności zleconych przez przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Praca biurowa w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13, na parterze.

2. Praca na stanowisku z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.

3. Obsługa urządzeń biurowych.

4. W zależności od potrzeb kontakty wewnętrzne w ramach jednostki oraz zewnętrzne.

5. Praca w systemie jednozmianowym (7:00 – 15:00).

6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem punktu 7.

7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy i organizuje służbę przygotowawczą, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %. VI. Wymagane dokumenty:

1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

2. List motywacyjny.

3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 od ogłoszenia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

5. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; w przypadku prowadzenia działalności
gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na które jest nabór – wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

10.Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przez tłumacza. Życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

VII. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko KSIĘGOWEGO” na adres: Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” ul. Knurowska 13 44-144 Kuźnia Nieborowska lub dostarczyć do biura Kierownika Administracyjno-Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (parter, pokój nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2017 r. do godziny 15:00. Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby, które spełnią wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, będą poinformowane indywidualnie o dalszym toku naboru.
Formularz kwestionariusza osobowego oraz wzory oświadczeń, które powinna zawierać oferta znajdują się na stronie internetowej http://bip.dpszameczek.powiatgliwicki.finn.pl w zakładce Praca w DPS oraz w biurze Kierownika Administracyjno – Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.
Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 32 235 16 30. 

 

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.


                                                                                                Dyrektor                                                                             Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”                                                                                      w Kuźni Nieborowskiej                                                                                         mgr Ewa Zamora

Plik pdf Pliki do pobrania
29‑11‑2017 12:54:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
96KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  29‑11‑2017 12:51:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  29‑11‑2017 12:51:20
Data ostatniej aktualizacji:
29‑11‑2017 12:56:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive