Archiwalne


OGŁOSZENIE

O NABORZE KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 z dnia 29 czerwca 2017 r.

 

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

przy ul. Knurowskiej 13,

ogłasza

nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

STARSZY KSIĘGOWY

 

w Dziale Ekonomiczno - Finansowym

 

Wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy.

Liczba wolnych miejsc pracy: 1.

Termin rozpoczęcia pracy: lipiec 2017 r.

 

I. Wymagania niezbędne – wymagania konieczne do podjęcia pracy na stanowisku:

         1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.              o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).

         2. Wykształcenie: wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań  na stanowisku i minimum 2 lata stażu pracy w księgowości  lub średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 4 lata stażu pracy w księgowości.

3. Znajomość obowiązujących aktów prawnych:

 • ustawy o rachunkowości,
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego                     w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawy Kodeks pracy.

4. Biegła znajomość obsługi komputera, w szczególności programu do spraw płac                    i  programu PŁATNIK.

II. Wymagania dodatkowe – pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na stanowisku:

         1. Co najmniej 2 - letnie doświadczenie zawodowe w sporządzaniu list płac.

         2. Umiejętność obsługi programów komputerowych Word, Excel.

3. Umiejętność pracy w zespole.

4. Rzetelność.

5. Odpowiedzialność.

6. Komunikatywność.

             7. Dyspozycyjność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

      1. Sporządzanie list płac pracowników zatrudnionych na umowę o pracę  oraz w oparciu        o umowy cywilnoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

      2. Wykonywanie przelewów  wynagrodzeń pracowniczych  i przelewów potrąconych z list płac składek  oraz potrąceń  komorniczych  i innych. 

      3. Prowadzenie indywidualnych kart wynagrodzeń pracowników.

      4. Wystawianie zaświadczeń o wysokości zarobków na żądanie pracowników.

5. Sporządzanie  i przekazywanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i innych, wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

6. Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i wszelkich innych dokumentów dotyczących rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

7. Sporządzanie deklaracji i wszelkich innych dokumentów PFRON.

8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS) w zakresie płac.

9. Prowadzenie wszelkiej korespondencji z US, ZUS, PFRON: korespondencji tyt. potrąceń z płac i korespondencji związanej z zajęciami komorniczymi.

10. Przechowywanie list płac i wszelkiej pozostałej dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń.

11. Ewidencja faktur zakupu w programie finansowo księgowym  oraz uzgadnianie sald         z kontrahentami  na koniec każdego miesiąca obrotowego.

12. Wykonywanie przelewów tyt. rozliczeń z kontrahentami.

13. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych wyposażenia (przedmiotów niskocennych).

14. Wykonywanie innych nie ujętych w tym zakresie czynności zleconych przez przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są  sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.   

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. Praca biurowa w budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej                     przy ul. Knurowskiej 13, na parterze.
 2. Praca na stanowisku z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy.
 3. Obsługa urządzeń biurowych.
 4. W zależności od potrzeb kontakty wewnętrzne w ramach jednostki oraz zewnętrzne.
 5. Praca w systemie jednozmianowym (7:00 – 15:00).
 6. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, a następnie na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem punktu 7.
 7. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym             umowę o pracę zawiera się  na czas określony, nie dłuższy niż sześć miesięcy i organizuje służbę przygotowawczą, zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.                                   o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902). 

V. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej,                           w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

VI. Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

   2. List motywacyjny.

   3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie                       wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.

4. Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane                              do wykonywania pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór.

5. Kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej                o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku, na które prowadzony jest nabór – wypis z KRS lub kserokopia zaświadczenia o prowadzonej działalności gospodarczej.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku kandydata, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

7. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.

8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia.

9. Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu                     z pełni praw publicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do ogłoszenia.

10. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wystawione w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem przez tłumacza. Życiorys (CV), list motywacyjny, kwestionariusz osobowy oraz wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, pod rygorem nieuzyskania pozytywnej oceny formalnej.

VII. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko STARSZEGO KSIĘGOWEGO”

na adres:

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

ul. Knurowska 13

44-144 Kuźnia Nieborowska

 

lub dostarczyć do biura Kierownika Administracyjno – Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej (parter, pokój nr 4) w nieprzekraczalnym terminie do 10 lipca 2017 r.

 

Oferty, które wpłyną do Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej                  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Osoby, które spełnią wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze, będą poinformowane indywidualnie o dalszym toku naboru.

 

Formularz kwestionariusza osobowego oraz wzory oświadczeń, które powinna zawierać oferta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gliwicach       w zakładce Jednostki organizacyjne/Domy Pomocy Społecznej/Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej/Praca w jednostce oraz w biurze Kierownika Administracyjno – Gospodarczego w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel. 32 235 16 30 wew. 28.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz , w dniu:  11‑07‑2017 14:34:44
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  11‑07‑2017 14:34:44
Data ostatniej aktualizacji:
11‑07‑2017 14:37:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive