Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13


Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu

                       opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: 

Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska

telefon: (32) 235 16 30

faks: (32) 235 16 30

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-1                           do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiornika zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 „Przetwory naftowe - oleje opałowe” dla gatunku L-1.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz wyładunek oleju. Wymagany sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika: przy zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiornika nie pozwala na dostawę autocysterną o wymiarach 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość, szerokość, wysokość), natomiast dostawa autocysterną o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m (długość, szerokość, wysokość) jest możliwa.

4. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami) - jednorazowo po ok. 5 m3, na podstawie zapotrzebowania składanego przez Zamawiającego w godzinach od 7.00               do 15.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), faksem lub telefonicznie. Pierwsza dostawa nastąpi do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, w godzinach 7.00 - 15.00.

6. Wielkość zamówienia: łącznie do 42 m3.

7. Przewidywana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 65 % ilości oleju. W stosunku do niewykorzystanych - maksymalnie 35% - ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

8. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w m3 wg wskazań zalegalizowanego urządzenia pomiarowego w cysternie z przeliczeniem na warunki w temperaturze referencyjnej 15 st. C.

 Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: od dnia podpisania umowy do 31.12.2017 r.

 III.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym zamówieniem zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

 

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 

IV. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  • aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi,
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  • UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 

 V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa

waga (znaczenie)%

sposób liczenia wg wzoru

cena

Wa=100,00

 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

 

gdzie:

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

  1. oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,
  2. oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.
  3. maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

 

VI. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 

VII. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę o treści załącznika nr 1 należy złożyć w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 26-01-2017 r. do godziny 10:00.

 

VIII. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

IX. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informacje o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

 

X. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:

Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:

a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,

b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć               na sfinansowanie zamówienia,

c) wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

XI. Warunki odwołania przetargu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informacje                       o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

 

XII. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków przystąpienia do przetargu,

d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,

e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

 

XIII. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informacje o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

 

XIV. Zasady uzupełniania dokumentów:

Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt IV lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

XV. Forma składanych dokumentów:

Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

XVI. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):

1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:

a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,

b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),

2) informacje o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

 

XVII. Zasady zmiany lub wycofania oferty:

Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.

 

XVIII. Wybór oferty:

1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy                         w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

2) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niż zaproponowane                       w złożonych ofertach.

 

XIX. Oferty złożone po terminie:

Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

 

XX. Istotne postanowienia umowy:

Zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy.

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

  1. ZAŁĄCZNIK NR 1- oferta .
  2. ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzór umowy.

                                                                             W/z dyrektora Główna Księgowa

                                                                             mgr inż.Halina Mutz

Pliki do pobrania

20‑01‑2017 14:10:48
Dokumenty:
Plik pdf oferta2017.pdf
20‑01‑2017 14:11:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
224KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Ogłoszenie 2017.pdf
20‑01‑2017 14:11:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
241KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzor_umowy_2017.pdf
20‑01‑2017 14:11:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
255KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  20‑01‑2017 14:08:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
20‑01‑2017 14:11:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive