Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej


Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

OGŁASZA postępowanie prowadzone w trybie przetargu opartego o zapisy art. 701 - 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą: ,,Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej"

I. Nazwa i adres zamawiajacego: Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska telefon: (32) 235 16 30 faks: (32) 235 16 30 e-mail: dps.zameczek@vp.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego, osób i znajdującego się tam mienia, pełniona we wszystkie dni tygodnia, przez 16 godzin na dobę (od godziny 00:00 do godziny 6:00 i od godziny 14:00 do godziny 24:00), przez jednego umundurowanego pracownika ochrony.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3. Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia w sytuacji oszczędności w budżecie. Zwiększenie zamówienia polegać będzie na ochronie w dni robocze, ochrona byłaby przez 16 godzin na dobę, natomiast w soboty, niedziele i święta byłaby przez 24 godziny (tj. dodatkowo od godziny 6:00 do 14:00). Wszystkie dodatkowe godziny będą obliczane zgodnie z formularzem cenowym – ceną za 1 roboczogodzinę. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia maksymalnie o 920 roboczogodzin ochrony.

3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie.

III. Termin wykonania zamówienia:

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

2. W przypadku niepodpisania umowy z Wykonawcą przed dniem 01.01.2017 r. umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r. 2

IV. Opis warunków przystapienia do przetargu:

1. O zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

V. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

− koncesja Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

− ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN.

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem: nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt gdzie: Cmin - najniższa cena Cof - cena badanej oferty Ca - liczba punktów w kryterium Wa - waga w ocenianym kryterium

1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

2) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.

3) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt., za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija 3 się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

VII. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia: Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiąjacego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

VIII. Forma, miejsce i termin składania ofert Ofertę o treści załącznika nr 1 należy złożyć w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia 22-12-2016 r. do godziny 10:00.

IX. Termin związania ofertą: Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

X. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu: Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informacje o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

XI. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru: Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli: a) nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu, b) cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, c) wystapi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zadania jest niecelowa, d) przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

XII. Warunki odwołania przetargu: Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informacje o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

XIII. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie: Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków 4 przystąpienia do przetargu,

d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłke rachunkową,

e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

XIV.Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie: W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informacje o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

XV. Zasady uzupełniania dokumentów: Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 5. lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje sie do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

XVI. Forma składanych dokumentów: Postępowanie prowadzi się w jezyku polskim. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

XVII. Sposób porozumiewania sie zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):

1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:

a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,

b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),

2) informacje o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

XVIII. Zasady zmiany lub wycofania oferty: Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie. 5

XIX. Wybór oferty:

1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

2) jeżeli w przetargu, w którym jedynym kryterium oceny ofert będzie cena, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niz zaproponowane w złożonych ofertach.

XX. Oferty złożone po terminie: Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

XXI. Istotne postanowienia umowy: Zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy. Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych. Załączniki:

1) ZAŁĄCZNIK NR 1- oferta .

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 – wzór umowy

3) ZAŁĄCZNIK NR 3- opis przedmiotu zamówienia

Ewa Zamora – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

Plik pdf Ogłoszenie
16‑12‑2016 13:35:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
51KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  16‑12‑2016 13:33:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  16‑12‑2016 13:33:02
Data ostatniej aktualizacji:
16‑12‑2016 13:42:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive