Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13


Kuźnia Nieborowska, 08-01-2016 r.

Oznaczenie sprawy: DA-G.271.2.1.2016

Zaproszenie do złożenia oferty

Nazwa nadana zamówieniu przez

zamawiającego:

Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu

Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej przy

ul. Knurowskiej 13

 

1. Zamawiający - nazwa i adres

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek"

ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska

tel. +48 32/235-16-30

fax +48 32/235-16-30

 

2. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro, udzielane bez stosowania

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 tej ustawy.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia

1) przedmiotem zamówienia są dostawy.

2) kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

główny przedmiot:

kod CPV: 09.13.51.00-5 - nazwa: Olej opałowy

3) opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów

grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz jego sukcesywne

dostarczanie do zbiornika zlokalizowanego na terenie Domu Pomocy Społecznej „Zameczek”

w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13.

2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 „Przetwory

naftowe – oleje opałowe” dla gatunku L-1.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje załadunek, transport do miejsca przeznaczenia oraz

wyładunek oleju. Wymagany sposób rozładunku paliwa z autocysterny do zbiornika: przy

zastosowaniu pompy przy autocysternie. Lokalizacja zbiornika nie pozwala na dostawę

autocysterną o wymiarach 14,6 m/2,8 m/3,6 m (długość, szerokość, wysokość), natomiast

dostawa autocysterną o wymiarach 9,2 m/2,8 m/3,4 m (długość, szerokość, wysokość) jest

możliwa.

4. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami) – jednorazowo po ok. 5 m3,

na podstawie zapotrzebowania składanego przez Zamawiającego w godzinach od 7.00

do 15.00 w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku), faksem lub telefonicznie. Pierwsza

dostawa nastąpi do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy.

5. Wykonawca ma obowiązek zrealizowania dostawy w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze

(tj. od poniedziałku do piątku) od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego,

w godzinach 7.00 – 15.00.

6. Wielkość zamówienia: łącznie do 42 m3.

7. Przewidywana ilość oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków

atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 65 % ilości

oleju. W stosunku do niewykorzystanych – maksymalnie 35 % - ilości oleju Wykonawcy

nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

8. Rozliczenie dostaw będzie dokonywane w m3 wg wskazań zalegalizowanego urządzenia

pomiarowego w cysternie z przeliczeniem na warunki w temperaturze referencyjnej 15º C.

 

4. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: do 31.12.2016 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych

warunków

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi w zakresie objętym

zamówieniem zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

2. Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia,

3. Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe

wykonanie zamówienia,

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia,

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli

na prawidłowe wykonanie zamówienia,

6. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw.

dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia,

7. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnił warunki

wymienione powyżej.

 

6. Dokumenty lub oświadczenia, jakie musi zawierać oferta

1) Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

· oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA

NR 2 do zaproszenia,

· aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2) wykonawca przedkłada aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji

i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu

na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada

także dokument określony powyżej dotyczący tego podmiotu.

3) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przedkłada:

a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzając, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

UWAGA! Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów żądanych przez zamawiającego,

spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

4) wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z następującym zastrzeżeniem:

· wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika

(lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu (lub reprezentowania w postępowaniu

i zawarcia umowy). Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału

lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

· pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej musi precyzować zakres umocowania i wskazywać

pełnomocnika. Musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się

o zamówienie i każdy z nich musi podpisać się pod tym dokumentem,

5) wypełniony i podpisany druk oferty - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1 do niniejszego zaproszenia,

6) upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych

dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo

w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

UWAGA! W przypadku, gdy sposób reprezentacji nie jest określony w dokumentach rejestrowych

zamawiający będzie stosował odpowiednio przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Kodeksu

cywilnego dotyczące sposobu reprezentacji.

UWAGA! Podpis osoby/osób upoważnionej składany na dokumentach, o których mowa powyżej musi

pozwalać na identyfikację jej imienia i nazwiska (np. będzie uzupełniony pieczątką imienną).

 

7. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz

przekazywania oświadczeń i dokumentów

Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się drogą elektroniczną, faksem lub pisemnie,

 

8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami ze strony zamawiającego są:

· Ewa Zamora – Dyrektor DPS „Zameczek”

tel. +48 32 235-16-30, fax +48 32/235-16-30

· Barbara Majewska – Kierownik Administracyjno - Gospodarczy,

tel. +48 32/235-16-30, fax +48 32/235-16-30

od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do 14:00,

 

9. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

10. Opis sposobu przygotowania oferty

1) oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1

do niniejszego zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia. Wszelkie wymagane

dokumenty stanowią załączniki do oferty,

2) oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne

załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,

3) wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

4) załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia

poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela

wykonawcy,

5) wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne

koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy,

ponosi wyłącznie wykonawca,

6) od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z treścią zaproszenia,

7) oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z jej treścią przed

terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta w postępowaniu pod nazwą:

Dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek"

w Kuźni Nieborowskiej przy ul. Knurowskiej 13

Nie otwierać przed 14-01-2016 r. godz. 08:30 "

 

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1) oferty należy złożyć do dnia 14-01-2016 r. do godz. 08:00 Miejsce składania: Dom Pomocy

Społecznej "Zameczek", ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska – pokój nr 1. W przypadku

ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego,

2) otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14-01-2016 r. o godz. 08:30 . Miejsce otwarcia: Dom Pomocy

Społecznej "Zameczek", ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska – pokój nr 1.

 

12. Opis sposobu obliczania ceny

1) oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty - ZAŁĄCZNIK NR 1,

2) cenę podaną w ofercie należy obliczyć, uwzględniając zakres zamówienia określony w niniejszym

zaproszeniu,

3) wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty ewentualne zmiany stawki podatku VAT.

4) w przypadku podmiotów zagranicznych składających ofertę w niniejszym postępowaniu

zamawiający doliczy do ceny oferty podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić

zgodnie z obowiązującymi przepisami na terytorium RP.

 

13. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między

zamawiającym a wykonawcą

Rrozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie w walucie PLN.

 

14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz

z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

kryteria:

nazwa waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

cena Wa=100,00 Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

gdzie:

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

2) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez

wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

3) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę

punktów. Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.,

4) za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę

punktów.

5) zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta jest zgodna z treścią zaproszenia

i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych

groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że "końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,

a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza"

 

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1) z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa

na warunkach określonych we wzorze umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3,

2) wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako

najkorzystniejszej zobowiązani będą do złożenia w siedzibie zamawiającego - nie później niż dzień

przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - umowy

o współpracy podmiotów działających wspólnie,

3) w przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach

rejestrowych należy złożyć pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy.

Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem

z odpowiedniego rejestru,

 

16. Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy zawiera załączony do zaproszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 3.

 

17. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części

zamówienia

1) zamawiający wymaga, aby wykonawca wskazał części zamówienia, które zamierza powierzyć

podwykonawcom oraz podał nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca się

powołuje

2) zamawiający nie wprowadza ograniczeń w zakresie podwykonawstwa.

 

18. Załączniki do specyfikacji

1) ZAŁĄCZNIK NR 1 - formularz oferty,

2) ZAŁĄCZNIK NR 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,

3) ZAŁĄCZNIK NR 3 - wzór umowy

Ewa Zamora

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

„Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

8 stycznia 2016 r.

.............................................................

(data i podpis osoby upoważnionej)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
52KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz oferty
08‑01‑2016 21:54:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
35KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
26KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór umowy
08‑01‑2016 21:58:24
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
44KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  08‑01‑2016 21:41:55
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  08‑01‑2016 21:41:55
Data ostatniej aktualizacji:
08‑01‑2016 21:59:14
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive