USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA


Oznaczenie sprawy: DA-G.271.1.3.2017

 

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej

OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu

opartego o zapisy art. 701 – 705 ustawy Kodeks cywilny pod nazwą:

USŁUGA BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ “ZAMECZEK” W KUŹNI NIEBOROWSKIEJ

 

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Dom Pomocy Społecznej „Zameczek”

ul. Knurowska 13, 44-144 Kuźnia Nieborowska

telefon: (32) 235 16 30

faks: (32) 235 16 30

e-mail: dps.zameczek@vp.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest bezpośrednia ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego, osób i znajdującego się tam mienia, pełniona całodobowo we wszystkie soboty i dni wolne od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90), a w pozostałe dni przez 16 godzin na dobę (od godziny 00:00 do godziny 6:00 i od godziny 14:00 do godziny 24:00), przez jednego umundurowanego pracownika ochrony. Ilość roboczogodzin w okresie wykonywania przedmiotu zamówienia od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.: 6744.

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zamówienia w sytuacji otrzymania dodatkowych środków finansowych na jego realizację w trakcie roku budżetowego. Zwiększenie zamówienia polegać będzie na wydłużeniu o 8 godzin czasu wykonywania usługi w każdym dniu innym niż sobota i dzień wolny od pracy, o którym mowa w ust. 1, w okresie: od otrzymania dodatkowych środków finansowych do 31.12.2018 r. Zamawiający dopuszcza zwiększenie zamówienia o maksymalnie 1840 godzin. Wszystkie dodatkowe godziny będą obliczane zgodnie z formularzem cenowym – ceną za 1 roboczogodzinę.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 .

 2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie.

 

III. Termin wykonania zamówienia:

 

 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 2. W przypadku niepodpisania umowy z Wykonawcą przed dniem 01.01.2018 r. umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2018 r.

 

IV. Opis warunków przystapienia do przetargu:

 1. O zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowaną kadrę.

 2. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 3. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN .

 

V. Oświadczenia lub dokumenty, jakie należy dostarczyć wraz z drukiem oferty:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

 • koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;

 • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN brutto.

 

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

nazwa

waga (znaczenie)%

sposób liczenia wg wzoru

cena

Wa=100,00

Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

 

gdzie:

Cmin - najniższa cena

Cof - cena badanej oferty

Ca - liczba punktów w kryterium

Wa - waga w ocenianym kryterium

1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie powyższego kryterium,

2) oferta spełniająca w najwyższym stopniu wyżej wymienione kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów.

3) maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać oferta to 100 pkt.; za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

VII. Zasady wyjaśniania treści ogłoszenia:

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu, chyba że zapytanie wpłynie do zamawiąjacego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert.

 

VIII. Forma, miejsce i termin składania ofert

Ofertę o treści załącznika nr 1 należy przesłać w formie pisemnej na adres zamawiającego do dnia

19-12-2017 r. do godziny 10:00.

 

IX. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

X. Zmiana lub odwołanie warunków przetargu:

Przed upływem terminu składania ofert zamawiający może zmienić lub odwołać warunki przetargu. Informacje o dokonanej zmianie lub odwołaniu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

 

XI. Warunki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru:

Zamawiający zamknie przetarg bez dokonania wyboru, jeżeli:

  1. nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków przetargu,

  2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

  3. wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa,

  4. przetarg obarczony będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

 

XII. Warunki odwołania przetargu:

Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert. Informacje o odwołaniu przetargu zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu oraz przekaże oferentom, którzy złożyli oferty.

 

XIII. Sytuacje, w których oferty nie będą podlegały ocenie:

Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:

a) zostaną złożone po upływie terminu składania ofert,

b) treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia,

c) oferent nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie lub nie wykaże spełniania warunków

przystąpienia do przetargu,

d) będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową,

e) oferent w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, w sposób zawiniony naruszył obowiązki zawodowe lub umowne, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie.

 

 1. Zasady i konsekwencje poprawiania omyłek w ofercie:

W toku badania i oceny ofert zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informacje o poprawieniu omyłek zamawiający zamieści w informacji o wynikach przetargu.

 

XV. Zasady uzupełniania dokumentów:

Oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę i który wraz z ofertą nie złożył wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. V lub jeżeli dokumenty te zawierają błędy, wzywa się do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub uzupełnienia dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków przystąpienia do przetargu, procedurę, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się do kolejnego oferenta, chyba że zachodzą przesłanki zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru.

 

XVI. Forma składanych dokumentów:

Postępowanie prowadzi się w jezyku polskim. Dokumenty sporządzone w jezyku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

XVII. Sposób porozumiewania się zamawiającego z oferentami (przed i po otwarciu ofert):

1) wszystkie oświadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczące przetargu zamawiający:

a) do upływu terminu składania ofert – zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu,

b) po upływie terminu składania ofert – prześle pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem informacji, o których mowa w pkt. 2),

2) informacje o wynikach lub o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru zamawiający przekaże na piśmie oferentom oraz zamieści na stronie internetowej, na której publikowane jest ogłoszenie o przetargu.

 

 

XVIII. Zasady zmiany lub wycofania oferty:

Oferent będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając

w sekretariacie organizatora przetargu stosowne pisemne oświadczenie.

 

XIX. Wybór oferty:

1) w przypadku jeżeli oferent, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert przetargowych lub zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

2) jeżeli w przetargu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie oferentów, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych; oferty dodatkowe, nie będą mogły przedstawiać cen wyższych niz zaproponowane w złożonych ofertach.

 

XX. Oferty złożone po terminie:

Zwrot oferty złożonej po terminie nastąpi na pisemny wniosek oferenta.

 

XXI. Istotne postanowienia umowy:

zawiera załączony do ogłoszenia wzór umowy.

 

Uwaga! Do niniejszego przetargu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

 1. ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz oferty

 

 1. ZAŁĄCZNIK NR 2 – Wzór umowy

 2. ZAŁĄCZNIK NR 3 – Opis przedmiotu zamówienia


 

Ewa Zamora

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej

Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej


 

Pliki do pobrania

12‑12‑2017 12:36:14
Dokumenty:
Plik doc ZAŁĄCZNIKI ochrona na 2018 r..doc
12‑12‑2017 12:36:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
74KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Ogłoszenie ochrona na 2018 r..doc
12‑12‑2017 12:36:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  12‑12‑2017 12:35:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jacek Słabisz
email: jacek@fenikspc.pl tel.:admin
, w dniu:  12‑12‑2017 12:35:06
Data ostatniej aktualizacji:
20‑12‑2017 11:36:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie