Usługa stałej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Domu Pomocy Społecznej 'Zameczek' w Kuźni Nieborowskiej w 2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


na usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Domu Pomocy

Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej


Kuźnia Nieborowska,2013-12-11

Oznaczenie sprawy: DA-G.271.3.2.2013Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia publicznego udzielanego zgodnie z przepisami regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekaraczającej 14 000 euro w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej, który stanowi załącznik do zarządzenia wewnętrznego nr 5/21012 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej z dnia 24 września 2012 r. w sprawie ustalenia treści i wprowadzenia w życie regulaminu (...).

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dom Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica

telefon: (32) 235 16 30

faks: (32) 235 16 30

e-mail: dps.zameczek@vp.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


 1. Przedmiotem zamówienia jest stała, bezpośrednia ochrona fizyczna siedziby Zamawiającego, osób i znajdującego się tam mienia, pełniona przez jednego umundurowanego pracownika ochrony.


 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do zaproszenia.


 3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 - Usługi ochroniarskie.


III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA


 1. Wymagany termin wykonania zamówienia: od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.08.2014 r.


 2. W przypadku niepodpisania umowy z Wykonawcą przed dniem 01.01.2014 r. umowa będzie obowiązywała od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2014 r.


 3. Zamawiający przewiduje prawo opcji, tzn. rozszerzenie zakresu umowy o kolejne 4 miesiące świadczenia usługi (do 31.12.2014 r.) w przypadku otrzymania środków na realizacje rozszerzonego zakresu zamówienia.


IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:


  1. którzy posiadają koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;


  2. którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


  3. którzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN;


  4. wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).


 2. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców dokumentów lub oświadczeń, określonych w rozdziale V zaproszenia.


 3. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia będą oceniane w oparciu o kryterium spełnia/nie spełnia.


V. WYKAZ DOKUMENTÓW LUB OŚWIADCZEŃ, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPENIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


 1. Wykonawca składa następujące dokumenty lub oświadczenia:


 1. koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia;


 2. oświadczenie o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zaproszenia;


 3. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 000,00 PLN;


 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zaproszenia;


 5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca w takiej sytuacji będzie zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawi w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.


 1. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia) należy załączyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone przez Wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oświadczenia lub dokumenty wymienione w zaproszeniu składane są przez Wykonawców wspólnie, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt 4 i 5, które składane są przez każdego z Wykonawców oddzielnie. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.


 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.


 3. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


 4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.


 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Wszystkie dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.


VI. OSOBA URAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW


 1. Barbara Majewska - Kierownik Administracyjno - Gospodarczy, telefon: (32) 235 16 30 wew. 28.


 2. Zamawiający i Wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.


VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT


 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu ofertowym o treści załącznika nr 1 do zaproszenia. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia.


 2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na wykonanie zamówienia.


 3. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim, czytelną i trwałą techniką oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.


 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.


 5. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.


 6. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

"Oferta na usługę stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej"

Nie otwierać przed 19 grudnia 2013 r. godz. 12:00".


VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT


 1. Oferty należy złożyć do dnia 19 grudnia 2013 r. do godz. 11:45 w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13, 44-144 Żernica, pokój nr 1. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do DPS "Zameczek".


 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19 grudnia 2013 r. o godz. 12:00 w Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej, ul. Knurowska 13 - pokój nr 1.


IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY


 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.


 2. Cenę oferty należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.


 3. Cenę oferty należy obliczyć w następujący sposób:


  1. określić cenę brutto za 1 roboczogodzinę,


  2. cenę brutto za 1 roboczogodzinę pomnożyć przez ilość roboczogodzin; wynik tego mnożenia jest ceną oferty.


 4. W przypadku stwierdzenia omyłek rachunkowych Zamawiający w celu ich poprawienia będzie stosował założenie, że prawidłowo została podana cena jednostkowa brutto za 1 roboczogodzinę.


X. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT


1. Kryteria oceny ofert: cena - 100 %.


Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:


Cn / Cb x 100 % x 100 = liczba punktów


Gdzie:


Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych


Cb - cena badanej oferty


100 % - procentowe znaczenie kryterium cena


100 - wskaźnik stały

2. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, jeżeli złożone zostaną co najmniej dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.


 1. O wyniku postępowania zostaną powiadomieni Wykonawcy niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. Ogłoszenie o wyborze oferty ukaże się także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.


XI. UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do zaproszenia.


XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:


 1. załącznik nr 1 - wzór formularza oferty;


 2. załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;


 3. załącznik nr 3 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;


 4. załącznik nr 4 - wzór umowy;


 5. załącznik nr 5 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.


Ewa Zamora - Dyrektor Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej

Plik pdf Dokumenty
11‑12‑2013 12:17:47
Dokumenty do pobrania
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
95KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  11‑12‑2013 12:11:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Krzysztof Jojko
email: serwis@net-pc.pl tel.:501-00-74-78
, w dniu:  11‑12‑2013 12:11:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑12‑2013 12:14:55
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie